KURZY PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ


POZOR! Z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 je nabídka kurzů v prezenční formě až do odvolání pozastavena! Je možná pouze distanční (online) forma kurzů.


Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. nabízí zajištění prezenčních i distančních vzdělávacích kurzů, určených zejména pro starosty, tajemníky a další členy krizového managementu měst a obcí. Všechny kurzy jsou však otevřeny i pro zájemce z řad široké veřejnosti.

"Získání povědomí a znalostí pro případ mimořádné události zejména velkého rozsahu je nezbytné. V tomto období pár tisíc korun ušetřených za získání informací a znalostí může později stát mnoho životů občanů".

Nabízené kurzy jsou zaměřeny na přípravu a realizaci opatření v rámci měst a obcí při mimořádných událostech a krizových situacích, které dosud nejsou často obcemi dostatečně řešeny, neboť stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky řeší mimořádné události především prostřednictvím vnějšího zásahu jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému v místě vzniku události z jiných měst a krajů, případně ze zahraničí. Tento model, který neklade důraz na vlastní přípravu obcí i občanů samotných, může být však nefunkční, pokud je plošně zasaženo území celého státu, případně celého kontinentu nebo světa.

Lektory kurzů jsou odborníci a specialisté z firemního odborného týmu i další externí spolupracovníci, kteří se problematice přípravy a zvládání mimořádných situací dlouhodobě po stránce teoretické i praktické věnují.

Forma nabízených kurzů

Kurzy nabízíme v těchto formách:

 • JEDNODENNÍ PREZENČNÍ KURZ
  • doba trvání: 4 nebo 8 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut)
  • cena kurzu: cena za kurz odvíjí se od počtu účastníků
   • K ceně kurzu připočítáváme náklady na dopravu a v případě, že je místo konání kurzu ve větší dojezdové vzdálenosti, také náklady na ubytování lektora
  • místo konání:
   • Praha
   • Naši lektoři jsou připraveni v případě zájmu navštívit přímo místo objednatele a uspořádat kurz v jeho zařízení (zasedací nebo školící místnost,…)
 • DISTANČNÍ KURZ (online) - speciální koronavirová akce!
  • V případě, že z důvodu koronavirových restrikcí nebude možné uskutečnit prezenční kurz, jsme připraveni spojit se s vámi prostřednictvím aplikace GOOGLE MEET nebo SKYPE a uskutečnit kurz dálkově. Máme to vyzkoušené a funguje to!

Objednávka nabízených kurzů

V případě, že vás zaujala některá z nabízených forem našich kurzů, vužijte pro jejich objednání následující

>> ASTER TRADE <<

Při objednání kurzů pro více účastníků nabízíme zajímavé slevy z ceny kurzu!


(1) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCE V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH VELKÉHO ROZSAHU

Hlavní lektor: Mgr. Aleš Přichystal

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

 • Legislativní rámec - koncepce ochrany obyvatelstva a související zákony
 • Zpracování analýzy rizik v obci a návrh vhodných opatření
 • Analýza vnitřních zdrojů obce pro zvládání mimořádných situací
 • Zpracování reálných a realizovatelných plánů na krizové řízení obce
 • Rozdíly mezi standardně řešenými mimořádnými událostmi lokálního významu a krizovými událostmi velkých rozměrů
 • Definování mimořádné události velkého rozsahu:
  • Celoplošný dlouhodobý blackout
  • EMP a jeho následky
  • Epidemie neznámé nemoci
  • Přírodní katastrofa
  • Válečný stav
 • Krizový management a jeho fungování při mimořádné události velkého rozsahu
 • Komunikační prostředky a alternativní způsoby spojení

Kurz se zásadním způsobem odlišuje od dosud nabízených kurzů, protože se věnuje dosud přehlížené problematice mimořádných událostí velkého rozsahu, kdy nebude možné počítat s významnější pomocí státu a úspěšné zvládnutí vzniklé mimořádné události bude záviset pouze na stupni připravenosti obce v materiální a lidské oblasti. V rámci kurzu jsou přesně popsány zásadní události velkého rozsahu, včetně způsobu fungování krizového managementu při jejich zvládání. Pozornost je také věnována fázi analýzy stávajícího stavu (reálných možností) a následného zpracování plánů na krizové řízení.

(2) CIVILNÍ OBRANA A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

Hlavní lektor: Mgr. Aleš Přichystal

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

 • Legislativní rámec
 • Stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky
 • Koncepce Civilní obrany obcí a měst (COOM) jako lokální způsob zajištění přípravy obyvatel na mimořádné události velkého rozsahu
 • Zajištění vnitřních zdrojů pro mimořádné situace
 • Ochrana proti zbraním hromadného ničení
 • Budování zón dlouhodobého přežití
 • Civilní bezpečnost občanů, obcí a měst (CIBOOM) – koncepce civilní bezpečnosti a prevence kriminality, ochrana měkkých cílů, konfliktní situace a jejich řešení, vhodné a nevhodné prostředky osobní ochrany a obrany, spolupráce s bezpečnostními složkami
 • Zajištění bezpečnosti v případě mimořádné události velkého rozsahu

Také tento kurz se odlišuje od dosud nabízených kurzů, protože se věnuje dosud přehlížené problematice mimořádných událostí velkého rozsahu, kdy nebude možné počítat s významnější pomocí státu a úspěšné zvládnutí vzniklé mimořádné události bude záviset pouze na stupni připravenosti obce v materiální a lidské oblasti. V první části se účastníci kurzu seznámí s rozdíly mezi stávající koncepcí ochrany obyvatelstva ČR a koncepcí lokálního způsobu zajištění civilní obrany obyvatel. V druhé části jsou definovány vnitřní zdroje obce pro zvládání mimořádné situace vlastními silami. V závěru kurzu budou mít účastníci možnost seznámit se se způsoby ochrany měkkých cílů a zajištění bezpečnosti obyvatel v případě mimořádné události velkého rozsahu.

(3) PŘÍPRAVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCE V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH VELKÉHO ROZSAHU

Hlavní lektor: Mgr. Aleš Přichystal

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

 • Legislativní a koncepční rámec
 • Rozdíly mezi standardně řešenými mimořádnými událostmi lokálního významu a mimořádnými událostmi velkého rozsahu
 • Definování a způsoby řešení mimořádných událostí velkého rozsahu (MUVR)
 • Stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky
 • Koncepce civilní bezpečnosti a ochrany měkkých cílů v obci
 • Krizový management a jeho fungování při mimořádné události velkého rozsahu
 • Budování zón dlouhodobého přežití
 • Zajištění vnitřních zdrojů obce pro zvládání mimořádných situací

Tento kurz je výběrem nejdůležitějších částí předchozích dvou kurzů. Zaměřuje se zejména na přípravu a realizaci opatření souvisejících s mimořádnými událostmi velkého rozsahu, které nejsou takto komplexně řešeny v žádné současné metodice ani kurzech.

(4) KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNY ... CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA V ČR

Hlavní lektor: Ing. David Buchtela, Ph.D.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

 • Co dělat při zaznění varovného signálu
 • Historie a současnost civilní ochrany v ČR
 • Současná platná legislativa
 • Koncepce ochrany obyvatelstva
 • Role obcí v ochraně obyvatelstva
 • Analýza a hodnocení rizik v obci
 • Role složek IZS v ochraně obyvatelstva
 • Aktivní zapojení občanů v ochraně obyvatelstva
 • Prostředky individuální ochrany

(5) CIVILNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ V OBCI

Hlavní lektor: Ing. David Buchtela, Ph.D.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

 • Měkké a tvrdé cíle
 • Koncepce ochrany obyvatelstva
 • Koncepce Civilní bezpečnosti občanů, obcí a měst (CIBOOM)
 • Legislativní rámec civilní bezpečnosti
 • Obecné principy a východiska ochrany měkkých cílů
 • Bezpečnostní systém měkkého cíle
 • Individuální bezpečnost a řešení konfliktních situací
 • Vhodné a nevhodné individuální obranné prostředky
 • Střelné (palné) zbraně v CIBOOM a zásady jejich použití

Pro zaslání připomínky či požadavku na uvedené kurzy a služby využijte následující

>> KONTAKTNÍ FORMULÁŘ <<

Smluvní cena poskytovaných služeb závisí na typu a rozsahu služeb. Firma není plátcem DPH.

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 045 17 318

neplátce DPH

Bankovní účet: 3004517318 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

ASTER TRADE

elektronický obchod s ochrannými prostředky (roušky, respirátory) a odbornými i zážitkovými kurzy pro veřejnost

provozovatel TRIGONASTER s.r.o.

www.astertrade.cz

© TRIGONASTER s.r.o.

Search